JURIDISCHE VOORWAARDEN

Wij verzoeken u deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de website gebruikt. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u zich eraan zult houden. Als u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website.

Vertrouwen op gepubliceerde informatie & disclaimer

De inhoud van onze website wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden en niet voor juridische of anderszins zakelijke adviesdoeleinden. De inhoud is evenmin zo bedoeld en dient niet als dusdanig te worden opgevat.

We accepteren geen enkele verantwoording voor verlies dat kan ontstaan door toegang tot of vertrouwen in de informatie op deze website en wij sluiten elke aansprakelijkheid voor verlies of schade uit die direct of indirect ontstaat uit gebruik van deze website, voor zover toegestaan door Nederlands recht.

Over ons

www.sushidaily.com/ is een website van KELLY DELI (“We”); wij zijn een bedrijf dat is geregistreerd in Parijs, Frankrijk onder nummer 522 147 271. Wij zijn statutair gevestigd aan Boulevard Beaumarchais 78, te 75011 Parijs, Frankrijk.  Ons BTW-nummer is FR77522147271

We zijn onderworpen aan Nederlands recht en zijn bevoegd en erkend volgens Nederlands recht.

Toegang tot onze website

Toegang tot onze website wordt op tijdelijke basis verleend, en we behouden ons het recht voor om de diensten die we op onze website aanbieden zonder aankondiging terug te trekken of aan te passen (zie onderstaand). Wij zijn niet aansprakelijk als onze website op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en de inhoud die daarop is gepubliceerd. De inhoud is beschermd door wetten en internationale verdragen op het gebied van auteursrecht. Alle rechten op dat gebied zijn voorbehouden.

Het is toegestaan om voor persoonlijk gebruik één kopie af te drukken en uittreksels te downloaden van alle pagina’s van onze website en het is ook toegestaan om anderen binnen uw organisatie te attenderen op berichten op onze website.

Het is niet toegestaan om de papieren of digitale versies van inhoud die u hebt afgedrukt of gedownload op enige manier aan te passen en u mag geen gebruik maken van illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafieken zonder de bijbehorende tekst.

Onze status als auteurs van inhoud op onze website moet steeds worden erkend. Dat geldt ook voor de status van met name genoemde derden die bijdragen op de website plaatsen.

Het is niet toegestaan om enig deel van de inhoud van onze website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daarvoor van ons of van onze licentieverstrekker een licentie te krijgen.

Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of download in strijd met deze gebruiksovereenkomst, verliest u onmiddellijk het recht om gebruik te maken van onze website en moet u naar ons goeddunken de kopieën die u van de inhoud heeft gemaakt hetzij retourneren of vernietigen.

Onze website verandert regelmatig

We streven ernaar onze website regelmatig te actualiseren en kunnen te allen tijde de inhoud aanpassen. Zonodig kunnen we toegang tot onze website opschorten of definitief beëindigen. Alle inhoud van onze website kan op enig moment achterhaald zijn en we zijn niet verplicht om dergelijke inhoud te actualiseren.

Onze aansprakelijkheid

De inhoud van onze website wordt verstrekt zonder enige vrijwaring, voorwaarde of garantie met betrekking tot de correctheid ervan. Voor zover toegestaan door de wet sluiten wij en de met ons verbonden derden hierbij uitdrukkelijk uit:

  • Alle voorwaarden, garanties en andere condities die anderszins stilzwijgend gelden op basis van wetten, gewoonterecht of jurisprudentie.
  • Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of verlies dat wordt geleden door enige gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik, of ten gevolge van het gebruik van onze website, of alle daaraan verbonden websites en enige inhoud daarvan; met inbegrip van maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor:
  • omzet- of inkomstenderving;
  • handelsverlies;
  • winstderving of verlies van contracten;
  • verlies van voorziene besparingen;
  • gegevensverlies;
  • derving van goodwill;
  • verlies van management- of kantooruren; en

voor enig ander verlies of schade in enige vorm, ongeacht hoe die ontstaan is en of die veroorzaakt wordt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs als dat te voorzien was, mits deze voorwaarde geen vorderingen uitsluit op basis van verlies of schade aan ons tastbare eigendom of andere vorderingen wegens direct financieel verlies die niet worden uitgesloten door één van de bovengenoemde categorieën.

Dit tast onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel dat ontstaat door onze nalatigheid niet aan, noch onze aansprakelijkheid voor (bedrieglijke) onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot fundamentele zaken, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder geldende wetgeving.

Informatie over bezoekers en bezoek aan onze website

Wij verwerken informatie over bezoekers op grond van ons privacybeleid.  Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor die verwerking en u garandeert dat alle gegevens die u verstrekt correct zijn.

Virussen, hacken en andere overtredingen

Het is niet toegestaan onze website te misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere inhoud te plaatsen die kwaadaardig is of technisch schadelijk. Het is niet toegestaan te proberen ongeoorloofd toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige andere server, computer of database die is verbonden met onze website. Het is niet toegestaan onze website aan te vallen via een denial-of-service attack (DoS) of een distributed denial-of service attack (DDos).

Door deze bepaling te overtreden pleegt u een strafbaar feit op grond van de Britse Computer Misuse Act 1990 (Wet op Computermisbruik). Dergelijke strafbare feiten rapporteren wij aan de bevoegde handhavingsinstanties en we zullen met die instanties samenwerken om uw identiteit bekend te maken. Indien een dergelijke schending plaatsvindt, heeft u met onmiddellijke ingang geen recht meer om onze website te gebruiken.

We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die veroorzaakt wordt door een distributed denial-of-service attack, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of andere eigendommen kan beschadigen doordat u onze website gebruikt of doordat u inhoud downloadt van de website of van een daaraan verbonden website.

Links op onze website

Als onze website links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden verstrekt, worden deze links alleen ter informatie verstrekt.  Wij hebben geen invloed op de inhoud van dergelijke sites of bronnen en accepteren daarvoor geen aansprakelijkheid, noch voor enig verlies of schade die kan ontstaan doordat u er gebruikt van maakt.  Als u een website benadert via onze website dan adviseren we u hun gebruiksvoorwaarden te controleren en privacybeleid te controleren om naleving ervan te garanderen en te verifiëren hoe zij uw gegevens kunnen gebruiken.

Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

De Engelse rechtbanken zijn bevoegd, maar niet bij uitsluiting, om kennis te nemen van elke vordering die ontstaat door of in verband met een bezoek aan onze website.

Deze gebruiksvoorwaarden en elk geschil of elke vordering die hierdoor of in verband hiermee of met de inhoud of formulering ervan ontstaat (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de het recht van Engeland en Wales.

Handelsmerk

Sushi Daily is een gedeponeerd handelsmerk van KELLY DELI.

Wijzigingen

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gereviseerd door aanpassing van deze pagina. Wij verwachten dat u regelmatig deze pagina controleert zodat u aanpassingen die wij aanbrengen opmerkt, want die zijn bindend voor u. Een aantal van de bepalingen die zijn opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook in de plaats treden van bepalingen of meldingen die elders op onze site worden gepubliceerd.

Vragen

Als u vragen hebt over inhoud die op onze website verschijnt, kunt u contact opnemen met it@kellydeli.com.

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website.